Spotkanie w Sejmie

12 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Konferencja nt. „Powszechny Samorząd Gospodarczy”.

Konferencję współorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl – partner klastra, w spotkaniu brało udział ponad 130 osób, reprezentujących 72 organizacje przedsiębiorców ze wszystkich regionów kraju. Gminę Błędów oraz Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Marek Mikołajewski, Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Robert Fatkowski oraz Anna Biedrzycka.

Konferencję prowadził Poseł Jarosław Sachajko.

Wynikiem konferencji jest apel do posłów obecnej kadencji o wniesienie propozycji ustawy o Izbach Przemysłowo – Handlowych pod obrady Sejmu jako inicjatywę poselską.Projekt „0 pozostałości”

W dniu 19 marca br. Klaster „ Polska Natura” wraz z Firmą NaturalCrop Poland w ramach projektu produkcji owoców „0 pozostałości” przygotował kolejne spotkanie informacyjne dla sadowników zainteresowanych produkcją owoców bez pozostałości ś.o.r.
Spotkanie odbyło się w budynku OSP w Błędowie

Przybyłych gości przywitał Prezes Koordynatora Klastra – Sławomir Rzeźnicki oraz Członek Rady Klastra Andrzej Stępniewski, który wprowadził zgromadzonych w tematykę omawiając strukturę klastrów, a następnie potrzebę utworzenia Klastra „Polska Natura” w naszym rejonie.

Zgromadzeni Partnerzy Klastra wraz z sadownikami zainteresowanymi tematyką wysłuchali wykładu Izabeli Dudek Specjalisty ds. Upraw Ogrodniczych z firmy NaturalCrop Poland.
Po merytorycznym wystąpieniu Izabeli Dudek głos zabrał Piotr Zieliński – doradca sadowniczy, sadownik prowadzący m.in. produkcję jabłek ekologicznych.
Piotr Zieliński mówił o konieczności podjęcia jak najszybciej działań w kierunku produkcji owoców bez pozostałości. Do rozmowy zaprosił Andrzeja Kaźmierczaka, z którym współpracuje od lat w kierunku upraw jabłek ekologicznych.
Panowie wyjaśnili różnice między produkcją owoców bez pozostałości, a produkcją owoców ekologicznych. Drugi przywołany rodzaj produkcji jest trudniejszy, niemniej jednak obie produkcje wymagają dużej dyscypliny sadowników, a efekty są gwarantowane.
Na pytanie czy da się wyprodukować jabłka „0 pozostałości” – Panowie zgodnie oświadczyli, że tak.
Po wystąpieniach gości sadownicy zainteresowani tematyką, rozmawiali o obecnej sytuacji na rynku oraz konieczności podjęcia działań.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu oraz zapraszamy do współpracy.

Sadownicy zainteresowani produkcją jabłek „0 pozostałości” proszeni są o pobranie deklaracji ze strony www.amela.pl oraz złożeniem jej w Biurze Koordynatora, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Błędowie u Anny Biedrzyckiej.
60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniach 6 – 7 marca 2018r. odbyła się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych przeprowadzona była pod hasłem „ Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”. Organizatorem spotkania był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która przywitała gości oraz wszystkich sadowników przybyłych na spotkanie.

Następnie rozpoczęła się główna część spotkania w trakcie której można była wysłuchać krótkich lecz bardzo treściwych wykładów eksperckich.
Poruszane tematy to między innymi: badania naukowe, a praktyka ochrony roślin sadowniczych, choroby replantacyjne, identyfikacja chorób oraz szkodników jak również efektywny sposób ich zwalczania.
Tematy dotyczący problemu odporności agrofagów na pestycydy, przewidywane choroby przechowalnicze w sezonie 2017/2018 oraz wykład dotyczący pozostałości środków ochrony roślin.

Ostatnim merytorycznym punktem spotkania był panel dyskusyjny nt. „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości środków ochrony roślin”. Do dyskusji został zaproszony Prezes Zarządu Koordynatora Klastra „Polska Natura” – Sławomir Rzeźnicki.
Klaster „Polska Natura” w Sejmie

Klaster „Polska Natura” wraz z Konfederacją na Rzecz Reform Ustrojowych – KOREUS przygotowali wspólnie z posłem Jarosławem Sachajko /KUKIZ’15/ – Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencję na temat: „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych -klastry”.

W konferencji brali udział posłowie z różnych klubów, a głównie z KUKIZ’15, naukowcy, przedstawiciele rządu, liczni przedsiębiorcy działających w polskich klastrach oraz przedstawiciele władz Klastra „Polska Natura” i liczne grono sadowników z gminy Błędów.

Konferencje prowadził poseł Jarosław Sachajko.

W pierwszej części Konferencji głos zabrali przedstawiciele Konfederacji KOREUS : Jan Sposób i Józef Kamycki oraz dr Marcin Halicki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przedstawili istotę funkcjonowania sieciowych struktur gospodarczych – czyli klastrów. Mówcy wyjaśniali -przedstawiając przykłady z zagranicy- zasady działania związków gospodarczych o strukturze produktowej, wskazując na konkurencyjność tych rozwiązań oraz pokazywali obszary w których klastry wyróżniają się na tle mniej wydajnych tradycyjnych zhierarchizowanych i rozproszonych struktur gospodarczych dominujących w Polsce. Podawali przykłady czołowych firm japońskich i koreańskich oraz coraz mocniejszych przedsiębiorstw chińskich przy których polski samotny przedsiębiorca czy rolnik jest skazany na przegraną.

Druga część Konferencji przeprowadzona była w formie dyskusji, w której jako pierwszy wypowiedział się Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Zdaniem Wojciecha Dobrzańskiego tworzenie struktur sieciowych w Polsce dotychczas było niemożliwe, przeszkodą były i są banki, którym zależy aby przedsiębiorstwa pożyczały od nich jak najwięcej pieniędzy na działalność gospodarczą. Drugim przeciwnikiem proponowanych rozwiązań są zagraniczne firmy globalne, które posiadają własne sieci międzynarodowe i nie potrzebna im jest konkurencja. Trzecim przeciwnikiem są Polscy politycy uznający liberalną doktrynę jako jedyną drogę rozwoju kraju. Kolejną przeszkodą przy wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych w Polsce jest biurokracja, najbardziej oportunistyczna klasa społeczna w Polsce.

Józef Kamycki zabrał głos krytyczny, zarzucając Rządowi stosowanie błędnej polityki gospodarczej, która wspiera rozrzuconych indywidualnych przedsiębiorców, którym rozdaje małe fundusze pomocowe i tym samym sankcjonuje rozdrobnienie słabej polskiej gospodarki przy wzmacnianiu firmy dużych i zagranicznych. Polityka musi się zmienić pomoc musi trafiać do związków gospodarczych realizujących politykę Państwa, a nie do rozbitego sektora małych przedsiębiorstw.

Andrzej Stępniewski występując w imieniu Klastra „Polska Natura” oraz przedsiębiorców, nawiązał do wystąpienia Pana Kamyckiego popierając jego wniosek skierowany do Rządu RP o zmianę zasad wspierania przedsiębiorczości. Wyraził pogląd, że pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być przyjęcie przez Sejm propozycji przedsiębiorców zawartej Ustawie o izbach przemysłowo-handlowych, wprowadzającej w Polsce powszechny samorząd gospodarczy.

Marek Leśkiewicz – radny miasta Otwock przekonywał, że pierwszym krokiem w kierunku zmian to zrzeszanie się lokalnych przedsiębiorców. Gdy się stowarzyszą stają się partnerem do rozmów z lokalnymi oraz wojewódzkimi władzami.

Na zakończenie Poseł J. Sachajko podziękował uczestnikom i organizatorom Konferencji za dobrze przygotowane prezentacji tematu i ciekawą dyskusję. Zobowiązał się do przedstawienia Rządowi wniosków z Konferencji.
Informacja

Informujemy, że decyzją nr WA.XIV NS-REJ.KRS/54653/17/755 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 stycznia 2018r. została zmieniona nazwa koordynatora Klastra „Polska Natura” w rejestrze KRS o numerze 0000655315 ze Stowarzyszenia Klaster BLEDOW na Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”.

Klaster uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi

Klaster „Polska Natura” został uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Klaster „Polska Natura” jest organizacją społeczno-gospodarczą działającą na rzecz rozwoju lokalnego poprzez tworzenie platformy współpracy producentów owoców i warzyw, grup producenckich, firm środków ochrony roślin, instytutów, ośrodków badawczych, samorządu terytorialnego.

Celem jest utrzymanie i zwiększenie marży produkcji sadowniczej owoców pestkowych, miękkich oraz ich przetworów.

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” mające swoją siedzibę w Błędowie.

W trakcie uroczystości w dniu 15 grudnia 2017r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie dyplomy wręczone przez Roberta Składowskiego – Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Jacka Bobrowskiego – Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług odebrali reprezentujący Klaster: Sławomir Rzeźnicki – Prezes Zarządu Koordynatora Klastra, Andrzej Stępniewski i Jacek Adamski – Członkowie Rady Klastra oraz ks. dr Kazimierz Kurek – partner klastra.

Seminarium w Błędowie

Za nami seminarium realizowane w ramach działań na rzecz rozwoju parterów Klastra oraz społeczności lokalnej. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Parterów Klastra: Gminy Błędów oraz firmy NaturalCrop Poland.

Tematem przewodnim spotkania były rozważania nt. jak zwiększyć opłacalności produkcji sadowniczej. Podczas zebrania zostały przedstawione prezentacje pt. „Gleby jako podstawowy czynnik produkcji”, „Uprawa owoców bez pozostałości pestycydów”. W spotkaniu uczestniczyła również Leokadia Trębska – Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej MODUS, która przekazała cenne wskazówki z zakresu ubezpieczeń dla sadowników.

Spotkanie było okazją do budowania wspólnej wiedzy o Klastrze oraz działań podjętych przez Klaster „Polska Natura” mających na celu poprawić sytuację sadowników z Krainy Sadów i Ogrodów.

W czasie spotkania swoje rozwiązania zaprezentowali: Robert Sikora NaturalCrop Poland, Adam Fura ŚODR, dr Beata Studzińska oraz Leokadia Trębska w zakresie minimalizacji strat zabezpieczając uprawy.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!