Klaster „Polska Natura” w Sejmie

Klaster „Polska Natura” wraz z Konfederacją na Rzecz Reform Ustrojowych – KOREUS przygotowali wspólnie z posłem Jarosławem Sachajko /KUKIZ’15/ – Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencję na temat: „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych -klastry”.

W konferencji brali udział posłowie z różnych klubów, a głównie z KUKIZ’15, naukowcy, przedstawiciele rządu, liczni przedsiębiorcy działających w polskich klastrach oraz przedstawiciele władz Klastra „Polska Natura” i liczne grono sadowników z gminy Błędów.

Konferencje prowadził poseł Jarosław Sachajko.

W pierwszej części Konferencji głos zabrali przedstawiciele Konfederacji KOREUS : Jan Sposób i Józef Kamycki oraz dr Marcin Halicki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przedstawili istotę funkcjonowania sieciowych struktur gospodarczych – czyli klastrów. Mówcy wyjaśniali -przedstawiając przykłady z zagranicy- zasady działania związków gospodarczych o strukturze produktowej, wskazując na konkurencyjność tych rozwiązań oraz pokazywali obszary w których klastry wyróżniają się na tle mniej wydajnych tradycyjnych zhierarchizowanych i rozproszonych struktur gospodarczych dominujących w Polsce. Podawali przykłady czołowych firm japońskich i koreańskich oraz coraz mocniejszych przedsiębiorstw chińskich przy których polski samotny przedsiębiorca czy rolnik jest skazany na przegraną.

Druga część Konferencji przeprowadzona była w formie dyskusji, w której jako pierwszy wypowiedział się Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Zdaniem Wojciecha Dobrzańskiego tworzenie struktur sieciowych w Polsce dotychczas było niemożliwe, przeszkodą były i są banki, którym zależy aby przedsiębiorstwa pożyczały od nich jak najwięcej pieniędzy na działalność gospodarczą. Drugim przeciwnikiem proponowanych rozwiązań są zagraniczne firmy globalne, które posiadają własne sieci międzynarodowe i nie potrzebna im jest konkurencja. Trzecim przeciwnikiem są Polscy politycy uznający liberalną doktrynę jako jedyną drogę rozwoju kraju. Kolejną przeszkodą przy wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych w Polsce jest biurokracja, najbardziej oportunistyczna klasa społeczna w Polsce.

Józef Kamycki zabrał głos krytyczny, zarzucając Rządowi stosowanie błędnej polityki gospodarczej, która wspiera rozrzuconych indywidualnych przedsiębiorców, którym rozdaje małe fundusze pomocowe i tym samym sankcjonuje rozdrobnienie słabej polskiej gospodarki przy wzmacnianiu firmy dużych i zagranicznych. Polityka musi się zmienić pomoc musi trafiać do związków gospodarczych realizujących politykę Państwa, a nie do rozbitego sektora małych przedsiębiorstw.

Andrzej Stępniewski występując w imieniu Klastra „Polska Natura” oraz przedsiębiorców, nawiązał do wystąpienia Pana Kamyckiego popierając jego wniosek skierowany do Rządu RP o zmianę zasad wspierania przedsiębiorczości. Wyraził pogląd, że pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być przyjęcie przez Sejm propozycji przedsiębiorców zawartej Ustawie o izbach przemysłowo-handlowych, wprowadzającej w Polsce powszechny samorząd gospodarczy.

Marek Leśkiewicz – radny miasta Otwock przekonywał, że pierwszym krokiem w kierunku zmian to zrzeszanie się lokalnych przedsiębiorców. Gdy się stowarzyszą stają się partnerem do rozmów z lokalnymi oraz wojewódzkimi władzami.

Na zakończenie Poseł J. Sachajko podziękował uczestnikom i organizatorom Konferencji za dobrze przygotowane prezentacji tematu i ciekawą dyskusję. Zobowiązał się do przedstawienia Rządowi wniosków z Konferencji.
Informacja

Informujemy, że decyzją nr WA.XIV NS-REJ.KRS/54653/17/755 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 stycznia 2018r. została zmieniona nazwa koordynatora Klastra „Polska Natura” w rejestrze KRS o numerze 0000655315 ze Stowarzyszenia Klaster BLEDOW na Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”.

Klaster uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi

Klaster „Polska Natura” został uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Klaster „Polska Natura” jest organizacją społeczno-gospodarczą działającą na rzecz rozwoju lokalnego poprzez tworzenie platformy współpracy producentów owoców i warzyw, grup producenckich, firm środków ochrony roślin, instytutów, ośrodków badawczych, samorządu terytorialnego.

Celem jest utrzymanie i zwiększenie marży produkcji sadowniczej owoców pestkowych, miękkich oraz ich przetworów.

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” mające swoją siedzibę w Błędowie.

W trakcie uroczystości w dniu 15 grudnia 2017r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie dyplomy wręczone przez Roberta Składowskiego – Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Jacka Bobrowskiego – Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług odebrali reprezentujący Klaster: Sławomir Rzeźnicki – Prezes Zarządu Koordynatora Klastra, Andrzej Stępniewski i Jacek Adamski – Członkowie Rady Klastra oraz ks. dr Kazimierz Kurek – partner klastra.

Seminarium w Błędowie

Za nami seminarium realizowane w ramach działań na rzecz rozwoju parterów Klastra oraz społeczności lokalnej. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Parterów Klastra: Gminy Błędów oraz firmy NaturalCrop Poland.

Tematem przewodnim spotkania były rozważania nt. jak zwiększyć opłacalności produkcji sadowniczej. Podczas zebrania zostały przedstawione prezentacje pt. „Gleby jako podstawowy czynnik produkcji”, „Uprawa owoców bez pozostałości pestycydów”. W spotkaniu uczestniczyła również Leokadia Trębska – Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej MODUS, która przekazała cenne wskazówki z zakresu ubezpieczeń dla sadowników.

Spotkanie było okazją do budowania wspólnej wiedzy o Klastrze oraz działań podjętych przez Klaster „Polska Natura” mających na celu poprawić sytuację sadowników z Krainy Sadów i Ogrodów.

W czasie spotkania swoje rozwiązania zaprezentowali: Robert Sikora NaturalCrop Poland, Adam Fura ŚODR, dr Beata Studzińska oraz Leokadia Trębska w zakresie minimalizacji strat zabezpieczając uprawy.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium

13 grudnia 2017r. w Sali Konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury OSP w Błędowie odbędzie się bezpłatne seminarium nr 1 z cyklu seminariów na temat: „Jak zwiększyć opłacalność produkcji sadowniczej?”.

Spotkanie organizowane jest przez Partnerów Klastra.Wielka Gala Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017

24 listopada 2017r. odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” organizowana przez Partnera Klastra – Ogólnopolską Federacje Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Na gali zostały wręczone nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017r. do Klastra przystąpiło 2 nowych Parterów:

Przedstawiciele Klastra omówili z prof. dr hab. Małgorzatą Korbin – Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Leokadią Trębską Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej Modus perspektywy wspólnego działania na rzecz Partnerów Klastra.

Do Partnerów indywidualnych dołączyli:

  • Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.; Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii „KlasGRID”;
  • ks. Kazimierz Kurek – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996, obecnie Duszpasterz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promień” w Mariówce.

Wizyta w Sejmie

Spotkanie odbyło się 07 listopada 2017r., które było kontynuacją działań z dnia 17 października 2017r. Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Klastra w sprawie ustawowego wprowadzenia „związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Jako element ustroju naszego Klastra w imieniu zespołu w posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Stępniewski, Sławomir Rzeźnicki oraz Robert Składowski.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Delegacja Klastra „Polska Natura” w składzie: Andrzej Stępniewski, Zbigniew Hermanowicz, Krzysztof Kołacz w dniu 17 października 2017r. uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z Wiceminister Jadwigą Emilewicz.

Tematem posiedzenia był „związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Na spotkaniu omówiony został model finansowo – księgowy wdrażany w Klastrze „Polska Natura”