Nawiązanie współpracy z firmą Bio-Lider

Miło nam poinformować, iż w związku z rozszerzaniem działań zmierzających do opracowywania sposobu produkcji owoców i warzyw przy ograniczeniu pozostałości środków ochrony roślin nawiązaliśmy współpracę z firma Bio-Lider, która testuje swoje produkty w naszych sadach.

Bio-Lider to firma biotechnologiczna, która zajmuje się badaniami i sprzedażą produktów biologicznych w szczególności bazujących na wykorzystaniu potencjału pożytecznych bakterii. W portfolio spółki znajdują się bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego biopreparaty przeznaczone dla roślin, zbiorników wodnych, zwierząt i gleby. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się zdrowotność roślin, poprawia się równowaga mikrobiologiczną gleby jak również aktywizacji ulega proces jej mineralizacji i humifikacji.

W swojej działalności Bio-Lider wykorzystuje doświadczenie firmy Bio-Gen jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów z bioreaktorami w Polsce specjalizującego się w produkcji pożytecznych bakterii i posiadającego unikalną linię technologiczną umożliwiającą stworzenie preparatów o bardzo wysokiej koncentracji. Obie firmy zdecydowały się na współpracę i stworzenie wspólnej marki „Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen. Wśród współudziałowców firmy znajduje się Pan Robert Lewandowski – kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Preparaty firmy Bio-Lider są wdrażane przez producentów będących członkami Klastra w celu wypracowania nowych rozwiązań w zakresie ograniczania pozostałości. Wierzymy, że stosowanie wysoce skoncentrowanych preparatów bakteryjnych z oferty Bio-Lider może wpłynąć na zwiększone tempo metabolizmu środków ochrony roślin, o czym będziemy mogli przekonać się już na koniec tego sezonu.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.bio-lider.pl

Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Prezes Sławomir Rzeźnicki wraz z Członkiem Rady Klastra Andrzejem Stępniewskim w dniu 19 kwietnia br. uczestniczyli na spotkaniu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Ośrodek reprezentowali: Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Anna Kołodziejek – Koordynator sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Joanna Fiejka – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Po prezentacji planów Klastra „Polska Natura” osoby reprezentujące ośrodek MODR przedstawiły programy, którymi zarządzają w ramach SIR.

Wynikiem dyskusji nad potrzebami klastra i możliwościami MODR został przyjęty następujący sposób dalszej współpracy:

  • pracownicy MODR przekażą do klastra informacje o programach dot. innowacji rozwoju umiejscawiając nasze działania w tych programach;
  • pracownicy MODR zostali zaproszeni do sadowników zorganizowanych w klastrze w celu określenia możliwości praktycznej współpracy;
  • MODR i klaster podejmą działania w kierunku przygotowania się do długoletniej realizacji programu SIR.

Spotkanie zakończyło się zaproszenie kierownictwa MODR do Błędowa.

Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski wraz z Członkiem Rady Klastra – Andrzejem Stępniewskim spotkali się z Marianem Kmieciakiem – Prezesem Zarządu LGD „Wszyscy Razem”, długoletnim Wójtem Gminy Odrzywół w sprawie współpracy w ramach Klastra „Polska Natura”. Marian Kmieciak był bardzo zainteresowany działalnością klastra, a w szczególności realizacją projektu „0 pozostałości”. Stwierdził, że projekt idealnie pasuje dla plantatorów papryki na jego terenie. Ponadto wyraził przekonanie, że pozostałe gminy tworzące LGD znajdą w naszym programie „0 pozostałości” wsparcie dla swoich rolników poprzez poprawienie konkurencyjności miejscowej produkcji rolnej. Prezes Kmieciak po przestudiowaniu statut i działalności klastra poprosił o propozycję umowy partnerskiej, która po zaakceptowaniu przez Zarząd LGD, zostanie podpisana.

Konferencja Cluster Garden

W dniu 16 kwietnia br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” uczestniczyli w konferencji Cluster Garden, która odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Tegoroczna konferencja klastrowa koncentrowała się wokół tematyki rozwoju. W programie przewidziane zostały sesje panelowe, które na końcu spotkania zostały wzbogacone warsztatami.

W pierwszej części panelu omawiano z ekspertami teorie i praktyki KET/ SS historie, wdrożenia oraz wyniki.
Przemysł 4:0 czwarta rewolucja przemysłowa – wpływ na transformację biznesu to kolejne hasło, które zostało omówione na spotkaniu przez ekspertów.
Konferencja na szczeblu międzynarodowym pozwoliło na zaprezentowanie struktur klastrowych w różnych krajach, wymianę doświadczeń, a przed wszystkim była możliwość osobistej rozmowy z przedstawicielami zagranicznych klastrów.

W trakcie spotkania reprezentanci klastrów opowiadali historie powstania swoich klastrów dzieli się własnymi doświadczeniami oraz mówili o problemach z jakimi się spotykają.
Dyskusja toczyła się wokół tych samych, horyzontalnych zagadnień, takich jak rola klastrów, szanse oraz rozwoju poprzez wzmocnienie powiązań w międzysektorowych łańcuchach wartości, współpraca międzynarodowa.

Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 13 kwietnia br. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli klastra z Zarządem Mazowieckiej Izby Rolniczej, ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej przewodniczył Prezes Wiktor Szumilewicz, brał udział Dyrektor Biura Sławomir Błażejczyk. Ze strony Klastra brali udział Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak.

Po przedstawieniu strategii i zadań bieżących klastra Prezes Wiktor Szumilewicz wyraził przekonanie co do możliwości dalszej współpracy, a przede wszystkim zadeklarował pomoc ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej wypromowania inicjatywy klastrowej. Zobowiązał się do zorganizowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (być może z udziałem Ministra Krzysztofa Jurgiela) spotkania propagujące projekt „0 pozostałości”. Na zakończenie Prezes Sławomir Rzeźnicki zaprosił zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na spotkanie, które chcemy zorganizować w Błędowie wraz z znaczącymi partnerami i Radą Programową.

Spotkanie w Sejmie

12 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Konferencja nt. „Powszechny Samorząd Gospodarczy”.

Konferencję współorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl – partner klastra, w spotkaniu brało udział ponad 130 osób, reprezentujących 72 organizacje przedsiębiorców ze wszystkich regionów kraju. Gminę Błędów oraz Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Marek Mikołajewski, Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Robert Fatkowski oraz Anna Biedrzycka.

Konferencję prowadził Poseł Jarosław Sachajko.

Wynikiem konferencji jest apel do posłów obecnej kadencji o wniesienie propozycji ustawy o Izbach Przemysłowo – Handlowych pod obrady Sejmu jako inicjatywę poselską.Projekt „0 pozostałości”

W dniu 19 marca br. Klaster „ Polska Natura” wraz z Firmą NaturalCrop Poland w ramach projektu produkcji owoców „0 pozostałości” przygotował kolejne spotkanie informacyjne dla sadowników zainteresowanych produkcją owoców bez pozostałości ś.o.r.
Spotkanie odbyło się w budynku OSP w Błędowie

Przybyłych gości przywitał Prezes Koordynatora Klastra – Sławomir Rzeźnicki oraz Członek Rady Klastra Andrzej Stępniewski, który wprowadził zgromadzonych w tematykę omawiając strukturę klastrów, a następnie potrzebę utworzenia Klastra „Polska Natura” w naszym rejonie.

Zgromadzeni Partnerzy Klastra wraz z sadownikami zainteresowanymi tematyką wysłuchali wykładu Izabeli Dudek Specjalisty ds. Upraw Ogrodniczych z firmy NaturalCrop Poland.
Po merytorycznym wystąpieniu Izabeli Dudek głos zabrał Piotr Zieliński – doradca sadowniczy, sadownik prowadzący m.in. produkcję jabłek ekologicznych.
Piotr Zieliński mówił o konieczności podjęcia jak najszybciej działań w kierunku produkcji owoców bez pozostałości. Do rozmowy zaprosił Andrzeja Kaźmierczaka, z którym współpracuje od lat w kierunku upraw jabłek ekologicznych.
Panowie wyjaśnili różnice między produkcją owoców bez pozostałości, a produkcją owoców ekologicznych. Drugi przywołany rodzaj produkcji jest trudniejszy, niemniej jednak obie produkcje wymagają dużej dyscypliny sadowników, a efekty są gwarantowane.
Na pytanie czy da się wyprodukować jabłka „0 pozostałości” – Panowie zgodnie oświadczyli, że tak.
Po wystąpieniach gości sadownicy zainteresowani tematyką, rozmawiali o obecnej sytuacji na rynku oraz konieczności podjęcia działań.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu oraz zapraszamy do współpracy.

Sadownicy zainteresowani produkcją jabłek „0 pozostałości” proszeni są o pobranie deklaracji ze strony www.amela.pl oraz złożeniem jej w Biurze Koordynatora, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Błędowie u Anny Biedrzyckiej.
60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniach 6 – 7 marca 2018r. odbyła się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych przeprowadzona była pod hasłem „ Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”. Organizatorem spotkania był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która przywitała gości oraz wszystkich sadowników przybyłych na spotkanie.

Następnie rozpoczęła się główna część spotkania w trakcie której można była wysłuchać krótkich lecz bardzo treściwych wykładów eksperckich.
Poruszane tematy to między innymi: badania naukowe, a praktyka ochrony roślin sadowniczych, choroby replantacyjne, identyfikacja chorób oraz szkodników jak również efektywny sposób ich zwalczania.
Tematy dotyczący problemu odporności agrofagów na pestycydy, przewidywane choroby przechowalnicze w sezonie 2017/2018 oraz wykład dotyczący pozostałości środków ochrony roślin.

Ostatnim merytorycznym punktem spotkania był panel dyskusyjny nt. „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości środków ochrony roślin”. Do dyskusji został zaproszony Prezes Zarządu Koordynatora Klastra „Polska Natura” – Sławomir Rzeźnicki.