Kodeks Dobrych Praktyk

Wskazania dla Partnerów

 1. Klaster „Polska Natura” jako przedsięwzięcie społeczno-gospodarcze ma na celu aktywizację, wspieranie i rozwój grup producentów rolnych, indywidualnych rolników, firm komercyjnych zajmujących się organizacją produkcji rolnej i jej sprzedażą, jednostek samorządu lokalnego, uczelni, instytutów naukowych zainteresowanych współpracą, regionalnych i lokalnych organizacji przedsiębiorców i handlowców działających na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Mazowsza.
 2. Klaster jest zorganizowaną strukturą, rozumianą jako sieć wzajemnych powiązań, relacji i umów o współpracy, pomiędzy Partnerami i z Koordynatorem w ramach Klastra. Klaster nie posiada osobowości prawnej i korzysta z osobowości prawnej Koordynatora oraz działa na podstawie Kodeksu Cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych a także zapisów niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk.
 3. Działanie w Klastrze pojedynczo nie ma sensu, ponieważ cała jego organizacja jest nastawiona na działanie wspólne, które poprzez pracę Partnerów mających te same cele, wykorzystując efekt synergii, tworzy się nowe dzieła jako wartości dodane, których realizacja samemu jest trudna bądź niemożliwa.
 4. Koordynator-Stowarzyszenie powołane przez Radę Klastra wykonuje wszystkie funkcje zarządcze w Klastrze, tzn. planuje, organizuje, motywuje, rozlicza i kontroluje zadania realizowane w ramach Klastra przez Partnerów i grupy zadaniowe. Stałą kontrolę nad Koordynatorem sprawuje Rada Klastra.
 5. Organizacja wewnętrzna Klastra oparta jest przede wszystkim na zaufaniu do siebie Partnerów oraz do Koordynatora a także na obowiązującym prawie państwowym.
 6. Między Partnerami nie może występować kłamstwo, nielojalności, wyzysk, zawiść i niechęć a musi dominować współpraca, otwartość, pomoc wzajemna i lojalność. Hasło ‘Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego‘ jest w Klastrze zawsze aktualne.
 7. Klaster pracuje otwarcie i transparentnie ale w obszarze działań rynkowych obowiązuje bezwarunkowo tajemnica handlowa. Informacje o planach rozwoju i stanie finansów są przeznaczone tylko dla Partnerów i upoważnionych urzędów państwowych.
 8. Partnerzy świadomie tworzą wspólnotę, która ma osiągnąć wyznaczone cele i są zdeterminowani w ich realizacji. Oni ze sobą współpracują.
 9. W Klastrze prowadzone są różne zadania w realizację których, zaangażowani są wszyscy Partnerzy Klastra lub tworzone są mniejsze grupy zadaniowe. Zadania wytyczają Partnerzy, zatwierdza je Rada Klastra a współpracę przy ich realizacji zarządza Koordynator.
 10. Cały Klaster i grupy zadaniowe muszą działać na podstawie realnych planów finansowo-rzeczowych.
 11. Dochody Klastra są przeznaczone na realizację następujących zadań:

  1. zwiększenie marży na sprzedawane owoce i warzywa dla Partnerów-Producentów rolnych, przez prowadzenie wspólnej polityki na rynku produktów rolnych.
  2. zwiększenie konkurencyjności przez podniesienie jakości produktów oraz znaczne zwiększenie skali jednorodnego oferowanego towaru.
  3. zmniejszenie kosztów produkcji, przechowalnictwa i sprzedaży przez tworzenie grups przedażowych i zakupowych.
  4. podjęcie na dużą skalę działań promocyjnych w celu zwiększenia rynku zbytu, sprzedając towar pod wspólną marką.
  5. prowadzenie szerokiej współpracy z producentami owoców i warzyw w kraju i zagranicą oraz usprawnienie kooperacji z firmami obsługującymi rolników.
  6. rozpoczęcie prac przy budowaniu łańcucha trwałych powiązań produkcyjno-handlowych a także rozpoznanie możliwości rozwoju miejscowych przetwórni.
  7. pozyskiwanie funduszy pomocowych na realizacje celów statutowych.
  8. zbieranie składek i innych przysługujących opłat od Partnerów oraz należności od kooperantów i współpracowników.
  9. realizacja zadań bieżących zaproponowanych przez Partnerów i Koordynatora.
 12. Podstawowym źródłem pozyskiwania środków na działalność Klastra jest realizacja umów za usługi wzajemne Partnerów i z Koordynatorem.
 13. Drugim źródłem dochodów Klastra są składki, wpisowe i fundusze pomocowe. Uchwała nr 6 z dnia 31.10.2016r. Rady Klastra zawiera informację o wysokości składek i wpisowego, świadczonych przez Partnerów na rzecz Klastra.
 14. Koordynator po odliczeniu kosztów, cały dochód przekazuje do dyspozycji Radzie Klastra, która przeznacza go na wcześniej zaplanowane zadania. Plany działania wraz z finansami zatwierdza Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra.
 15. Za naruszenie norm ujętych w niniejszym Kodeksie grożą kary wymierzone przez Radę Klastra. Są nimi:
  1. zwrócenie uwagi,
  2. ostrzeżenie,
  3. udzielenie nagany,
  4. wykreślenie z Listy Partnerów.
 16. Wszystkie sprawy sporne powinny być załatwiane polubownie w ramach Klastra. W sytuacjach trudnych Rada Klastra może powołać negocjatorów lub Sąd Koleżeński. Do Sądów Powszechnych powinny trafiać tylko sprawy rażąco naruszające obowiązujące prawo.