Statut

S T A T U T

KLASTER „POLSKA NATURA”

§ 1 Nazwa

Klaster „POLSKA NATURA”, zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem grup producentów rolnych, indywidualnych rolników, firm komercyjnych zajmujących się organizacją produkcji rolnej i jej sprzedażą, jednostek samorządu lokalnego, uczelni, instytutów naukowych zainteresowanych współpracą, regionalnych i lokalnych organizacji przedsiębiorców i handlowców działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zwanych dalej Partnerami.

§ 2 Misja

Misją Klastra jest udział w rozwoju województwa mazowieckiego i województw ościennych, przez spieranie gospodarstw ogrodniczych i warzywniczych oraz przedsiębiorstw z innych branż, wspieranych nauką, stosując innowacyjne metody w produkcji, przetwórstwie i handlu.

§ 3 Cele

Realizując misję, o której mowa w § 2, Klaster zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów:

 1. Stworzenie na terenie Gminy Błędów innowacyjnego centrum badawczo-rozwojowego, zajmującego się opracowaniem i wdrażaniem do produkcji nowych gatunków owoców i warzyw oraz ich przetworów o cechach zdrowej żywności z walorami leczniczymi dla niektórych chorób i schorzeń.
 2. Uruchomienie innowacyjnego procesu modernizacji upraw i sadów na terenie Mazowsza i województw ościennych, zmierzającej do uzyskania owoców i warzyw o specyficznych cechach zdrowej żywności, właściwych dla tych terenów.
 3. Powołanie organizacji gospodarczej zajmującej się owocami i warzywami oraz innymi wyrobami i usługami w sposób innowacyjny w procesach produkcyjnych, przetwórczych /liofilizacja/ i handlowych, tworząc łańcuch powiązań, podnosząc jakość towarów, zmniejszając koszty, budując nowoczesną sieć dystrybucji w kraju i zagranicą.

§ 4 Siedziba i teren działania Klastra

 1. Siedzibą Klastra jest Błędów.
 2. Teren działania Klastra jest nieograniczony.

§ 5 Zadania Klastra

 1. Integracja przedsiębiorców i rolników zrzeszonych w grupach producenckich i działających indywidualnie w branżowe duże zespoły produkcyjno-handlowe w celu zwiększenia konkurencyjności, zdobycie znaczącej i trwałej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.
 2. Organizowanie współpracy między przemysłem, handlem, nauką i samorządami oraz zrzeszonymi rolnikami w celu poprawieniu efektywności produkcji i handlu.
 3. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi, zawodowymi i pracodawców w sprawach dotyczących Klastra i jego Partnerów.
 4. Współpraca z innymi organizacjami producentów żywności w kraju i za granicą oraz udział Klastra w targach, sympozjach naukowych i spotkaniach klastrowych.
 5. Utrwalanie więzi środowiskowej, działanie na rzecz integracji społecznej oraz organizowanie wzajemnej pomocy dla Partnerów Klastra.
 6. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi Klastra, przez powoływanie nowych przedsiębiorstw, fundacji, instytutów i innych organizacji gospodarczych i społecznych.
 7. Wsparcie Partnerów Klastra poprzez dostęp do nowych rynków zbytu, zasobów kadrowych, finansowych i innych potrzebnych informacji.
 8. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i targów propagujących nowoczesne metody produkcji i handlu oraz organizowanie i wspieranie innowacyjnych grup producentów.
 9. Tworzenie i wdrażanie innowacyjności w procesach produkcji np. liofilizacja oraz dystrybucji polskiej żywności wykorzystując wiedzę jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów i uczelni.
 10. Wspieranie wzorców etycznego postępowania pracodawców i pracowników.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych partnerów Klastra oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych.
 12. Zmniejszanie kosztów produkcji i zbytu Partnerów Klastra poprzez organizację wspólnych zakupów środków do produkcji oraz sprzedażą własnych wyrobów.
 13. Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych, organizacyjnych, technicznych, handlowych i rozwojowych partnerów Klastra oraz społeczności lokalnych w tym Gminy Błędów.
 14. Pomoc w wymianie informacji między partnerami Klastra oraz otoczeniem.
 15. Budowanie wspólnej marki dla samego Klastra, Partnerów Klastra, wyrobów Klastra oraz Gminy Błędów.
 16. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy regionalnych, krajowych i unijnych dla Partnerów Klastra oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Klastra i rozwój Gminy Błędów.
 17. Działania promujące życie rodzinne, uczciwą pracę i patriotyczne zachowania.

§ 6 Zakres merytoryczny Klastra

 1. Przedmiotem działań Klastra są następujące obszary tematyczne:
  1. innowacyjna produkcja, przetwórstwo i sprzedaż polskiej żywności,
  2. promocja polskiej zdrowej żywności w kraju i za granicą,
  3. budowanie sieci powiązań między produkcją, nauką, handlem i usługami oraz władzami wszystkich szczebli,
  4. tworzenie wspólnoty – społeczeństwa dążącej do jednego celu składającej się z ludzi reprezentujących różne profesje i zadania,
  5. ochrona środowiska,
  6. prowadzenie badań naukowych nad wyhodowaniem nowych zdrowych odmian owoców i warzyw, zastosowanie ich w uprawach,
  7. propagowanie i wdrażanie idei ‘zrównoważonego rozwoju’ obejmującego ludzi, gospodarkę i ekologie.
 2. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala na bieżąco Rada Klastra razem z Koordynatorem, uwzględniając potrzeby i oczekiwania partnerów oraz władz lokalnych.

§ 7 Forma prawna

 1. Klaster jest zorganizowaną strukturą, rozumianą jako sieć wzajemnych powiązań, relacji i umów o współpracy pomiędzy Partnerami i z Koordynatorem do realizacji wspólnych celów i zadań w ramach Klastra.
 2. Klaster nie posiada osobowości prawnej i korzysta z osobowości prawnej Koordynatora.
 3. Klaster działa na podstawie Kodeksu Cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych
 4. Zasady pracy Koordynatora w ramach Klastra reguluje niniejszy Statut oraz umowa między władzami obu podmiotów o ‘świadczeniu usług Koordynatora’.
 5. Klaster jest reprezentowany przez Koordynatora w zakresie określonym w umowie /pkt.4/.
 6. Klaster jest powołany na czas nieokreślony.
 7. Koordynator jest Partnerem w Klastrze na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

§ 8 Finanse Klastra

 1. Klaster samodzielnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki potrzebne do realizacji celów i zadań otrzymuje od Koordynatora, który tworzy fundusze:
  1. „operacyjny” powstały z działalności gospodarczej,
  2. „partnerski” powstały z:
   1. składek,
   2. wpisowego,
   3. darowizn,
   4. innych wpłat.
  3. ”pomocowy” pozyskany z:
   1. Unii Europejskiej,
   2. Regionalnych Programów Operacyjnych,
   3. innych programów.
 2. Fundusze po potrąceniu kosztów ich tworzenia, przekazywane są w całości do dyspozycji Radzie Klastra, która nimi zarządza zgodnie z planami określonymi przez Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra.
 3. Wszelkie zadania, prace i usługi, zlecane przez Radę Klastra są płatne i rozliczane przez Koordynatora z funduszy oddanych do jej dyspozycji.
 4. Fundusze mogą być wydawane tylko na cele statutowe Klastra zgodnie z potrzebami, które określa Rada Klastra i zatwierdza Walne Zgromadzenie Partnerów.
 5. Wszystkie sprawy finansowe, administracyjne, organizacyjne, księgowe, prawne, reprezentacyjne i inne, realizowane przez Koordynatora na rzecz Klastra, są załatwiane w trybie operacyjnym zgodnie z umową / § 7 pkt 4 i zasadą wzajemnego zaufania.

§ 9 Partnerzy Klastra

 1. Pierwszymi Partnerami Klastra są jego założyciele, ze składu których wybrano pierwszą Radę Klastra.
 2. Kolejni Partnerzy będą przyjmowani przez Radę Klastra i wpisywani na „Listę Partnerów Klastra”. Po podpisaniu umowy z Koordynatorem o partnerstwie, zostają Partnerami Klastra.
 3. Szczegółowe zasady przyjmowania i wykreślania Partnerów reguluje stosowny regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra.
 4. Partnerami Klastra są: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, przedsiębiorstwa, rolnicy indywidualni, uczelnie, instytuty, samorządy lokalne i regionalne, organizacje społeczne, zrzeszenia, związki, izby, grupy producentów, fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje z kraju i zagranicy, które realizują bądź chcą realizować cele i zadania o których mowa w niniejszym Statucie.
 5. Partnerstwo wygasa w wyniku decyzji Rady Klastra i wypowiedzeniu ‘umowy o partnerstwie’ zawartej między Partnerem a Koordynatorem.
 6. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 12 miesięcy i ma skutek na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10 Organy Klastra

Organami Klastra są:

 1. Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra,
 2. Rada Klastra,
 3. Koordynator Klastra.

§ 11 Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra

 1. Walne Zgromadzenie Partnerów składa się z upoważnionych przedstawiciel Partnerów ujętych na „Liście Partnerów Klastra”.
 2. Każdy Partner Klastra dysponuje jednym głosem w czasie Walnego Zgromadzenia Partnerów, przypisanym do swojego delegata.
 3. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz na rok. Zwoływane są one pisemnie przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą Klastra z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winno być wysłane na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub kontaktu bezpośredniego potwierdzonego pisemnie za pokwitowaniem.
 4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy quorum 50% + 1 upoważnionych delegatów, lub bez względu na ilość obecnych delegatów upoważnionych do głosowania w drugim terminie, po upływie 30 minutach zwołanego posiedzenia.
 5. Decyzje dotyczące przyjęcia Statutu jego zmiany lub rozwiązania Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów delegatów przy quorum 50% + 1 upoważnionych do głosowania. Pilne decyzje mogą być również podejmowane poprzez głosowanie w trybie obiegowym (poczta elektroniczna, faks, itp.) pod warunkiem, że udział w głosowaniu wezmą wszyscy upoważnieni. Głosowania personalne są tajne.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje się wówczas, gdy wymaga tego interes Klastra. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Koordynator Klastra w terminie 14 dni, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Partnerów Klastra lub uchwały Rady Klastra. Wniosek musi zawierać dokładny opis sprawy wniesionej pod obrady.
 7. Walne Zgromadzenie:
  1. dokonuje zmian w Statucie Klastra,
  2. przyjmuje roczne sprawozdania Koordynatora z opinią Rady Klastra za działalności Klastra i udziela mu absolutorium oraz każdemu członkowi Rady oddzielnie,
  3. ustala plan działań Klastra na kolejny rok i strategie na lata następne,
  4. podejmuje decyzje o rozwiązaniu Klastra,
  5. wybiera do 15-tu osób do Rady Klastra na 4-ry lata z aktualnej listy partnerów Klastra,
  6. ustala składki członkowskie i wpisowe dla Partnerów Klastra,
  7. zatwierdza regulaminy pracy Klastra Rady i Koordynatora Klastra,
  8. zatwierdza plan rocznych wydatków i potrzeby finansowe Klastra na 3 kolejne lata, przedstawiony przez Koordynatora i zaopiniowany przez Radę Klastra.

§ 12 Rada Klastra

 1. Skład Rady Klastra stanowi do 20-tu członków w tym do 15-tu przedstawiciel Partnerów wybranych przez Walne Zgromadzenie oraz do 3-ech doradców wprowadzonych przez Radę i 2-uch przedstawicieli Koordynatora. Skład Rady nie może być mniejszy niż 3-y osoby.
  Do zadań Rady Klastra należy:
 1. powołanie Koordynatora i spisanie z nim umowy o ‘świadczeniu usługi koordynatora,
 2. kontrola pracy Koordynatora,
 3. doradztwo i opiniowanie spraw na potrzeby Koordynatora,
 4. współpraca z Koordynatorem przy budowanie strategii i planów rozwoju Klastra,
 5. zatwierdzanie i kontrolowanie kwartalnych preliminarzy wydatków Koordynatora,
 6. wydawane rocznej opinii dotyczącej działalności Klastra,
 7. podejmowanie decyzji o przyjęciu Partnerów i wpisywaniu ich na Listę Partnerów Klastra oraz parafowanie ‘umowy o partnerstwie’ i podjęciu decyzji o wypowiedzeniu partnerstwa,
 8. ustalanie w trybie operacyjnym z Koordynatorem szczegółowych zadań i działań w Klastrze, niezbędnych do wykonania zobowiązań wobec Partnerów,
 9. współpraca z Koordynatorem przy składaniu wniosków z projektami rozwojowymi oraz wspólna realizacja projektów,
 10. wprowadzenie do 3-ech doradców do Rady Klastra na dwuletnią kadencję,
 11. powołanie Rady Programowej Klastra i innych potrzebnych do działania Klastra inicjatyw.

2. Rada Klastra działa wg następujących zasad:

 1. członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, jego zastępca, i do 3-ech członków,
 2. uchwały Rady i Prezydium są ważne jeżeli brało w nim udział nie mniej niż 50% +1 członków,
 3. posiedzenia Rady i Prezydium są protokołowane,
 4. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, Prezydium zgodnie z potrzebami,
 5. tryb działania Rady i Prezydium określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie,
 6. z tytułu udziału w pracach Rady Klastra nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 13 Koordynator Klastra

 1. Koordynator Klastra może być powołany w drodze konkursu z pośród istniejących już firm lub specjalnie zorganizowany i ustanowiony przez Partnerów i doradców Klastra.
 2. Koordynatora Klastra musi być wydzieloną i samodzielną jednostką gospodarczą nastawioną na działania mocno zbliżone do celów i zadań Klastra.
 3. Koordynator jest Partnerem Klastra na innych zasadach niż pozostali Partnerzy o czym rozstrzyga niniejszy Statut.
 4. Kandydat na Koordynatora musi przejść procedurę oceny przeprowadzoną przez Radę Klastra. Wybrany kandydat na Koordynatora podpisuje umowę ‘o świadczeniu usługi koordynatora’ z Radą Klastra i od tego momentu jest Koordynatorem Klastra.
 5. Szczegółowy tryb działania Koordynatora jest opisany w regulaminie i uzgodniony z Radą Klastra.
 6. Koordynator Klastra realizuje:
  1. zarządza całą strukturą Klastra,
  2. prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Klastra,
  3. w porozumieniu z Radą Klastra zwołuje Walne Zgromadzenie Partnerów,
  4. wykonuje zadania określone przez Walne Zgromadzenie i Radę oraz reaguje na bieżące potrzeby Partnerów i Klastra,
  5. reprezentuje Klaster na zewnątrz, w tym podpisywanie umów w imieniu Klastra w zakresie określonym przez Radę Klastra,
  6. obsługuje księgowo i prawnie działania partnerów w ramach Klastra,
  7. administruje zasobami własnymi i powierzonymi Klastra,
  8. wykonuje płatne usługi na rzecz partnerów i klientów zewnętrznych,
  9. tworzy fundusze potrzebne do realizacji celów i zadań Klastra.

§ 14 Postanowienia końcowe

Niniejszy Statut zastępuje wcześniejszy uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Partnerów Klastra w dniu 17.05.2017r. i wchodzi w życie z chwilą przyjęcia uchwały akceptującej na Walnym Zgromadzeniu Partnerów Klastra w trybie §11 pkt 5 Statutu.