Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

DZIAŁALNOŚĆ

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 roku. Powstał z połączenia dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długiej tradycji i bogatym dorobku badawczym oraz wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka.

W Instytucie Ogrodnictwa działają następujące zakłady naukowe: Zakład Agroinżynierii, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Zakład Biologii Stosowanej, Zakład Fitopatologii, Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Zakład Mikrobiologii, Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami, Zakład Odmianoznawstwa, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa, Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych. Instytut posiada szereg laboratoriów wyposażonych w sprzęt o światowych standardach. Dzięki temu badania prowadzone są na najwyższym światowym poziomie, co zostało wielokrotnie potwierdzone wynikami testów międzylaboratoryjnych i przyznanymi certyfikatami zgodności z normą ISO/IEC 17025:2005 oraz z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. W Instytucie działają: Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności –laboratorium badawcze posiadające certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 757 oraz certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD (Statement of GLP Compliance) w zakresie badania pozostałości (część analityczna); Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich posiadające certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 715; Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych; Laboratorium Analiz Chemicznych.

Oprócz bazy laboratoryjnej Instytut posiada: Pole Doświadczalne do prowadzenia badań z zakresu warzywnictwa, zlokalizowane w Skierniewicach; Sad Doświadczalny w Dąbrowicach i Sad Ekologiczny w Nowym Dworze do prowadzenia badań z zakresu sadownictwa; jedyny w Polsce Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego zlokalizowany w Prusach k. Skierniewic; Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze Sp. z o.o.; Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej Sp. z o. o.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Dział Planowania Naukowego i Programu Wieloletniego, Zespół Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych, oraz Zakład Upowszechniania i Promocji współdziałają w realizacji tematów statutowych, Programu Wieloletniego oraz grantów, projektów i prac zleconych z zakładami naukowymi realizującymi tematy badawcze. Współdziałanie dotyczy planowania naukowego i opracowania statystycznego uzyskanych wyników, opracowania sprawozdań i upowszechniania wyników, m.in. w corocznie wydawanym sprawozdaniu opiniowanym przez Radę Naukową. Wszelkie projekty finansowane i współfinansowane z krajowych i zagranicznych źródeł są pod opieką Zespołu Transferu Technologii i Obsługi Projektów Badawczych oraz Działu Finansowo-Księgowego. Działy te odpowiadają za formalno-administracyjny aspekt zarządzania projektami – sprawozdawczość, wskaźniki oraz zmiany w bieżącej realizacji projektu. W strukturach IO dodatkowo znajdują się wyspecjalizowane komórki, tj. – Rzecznik Patentowy IO oraz Radca Prawny, pomagające w zarządzaniu wynikami projektów, transferze technologii i zabezpieczeniu praw własności. Współpraca ww. komórek pozwala na pełne zabezpieczenie interesów naukowych Instytutu.

Obecne zatrudnienie to 430 osób, w tym 12 profesorów tytularnych; 18 doktorów habilitowanych (profesorowie IO); 62 adiunktów; 50 asystentów i pracowników techniczno-badawczych; 177 inżynierów, techników i pracowników laboratoryjnych; 111 pracowników administracji i obsługi. Instytut posiada akredytację do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa i prowadzi postępowanie prowadzące do przyznawania tytułu profesora nauk rolniczych.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim centrum badań ogrodniczych, prowadzi badania i prace rozwojowe w czterech głównych obszarach: Sadownictwo, Warzywnictwo, Rośliny Ozdobne, Pszczelnictwo (siedziba w Puławach). Program badawczy Instytutu obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ogrodnictwem, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych poprzez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin owocowych, warzywnych i ozdobnych aż po nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny owocowe i znaczna część warzywnych są entomofilne, duże znaczenie w programie badawczym ma pszczelnictwo. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi także działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, normalizacyjną i unifikacyjną w wyżej wymienionych obszarach ogrodnictwa.

Instytut Ogrodnictwa posiada w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Dzięki poznaniu biologii ważniejszych szkodników i patogenów, a także struktury genomów ważniejszych wirusów i grzybów chorobotwórczych, opracowano precyzyjne metody wczesnego ich wykrywania, co było warunkiem niezbędnym do opracowania sposobów ich racjonalnego zwalczania, także metodami biologicznymi, niewymagającymi stosowania pestycydów. Było to podstawą do opracowania nowych, przyjaznych środowisku technologii uprawy owoców i warzyw, w tym technologii integrowanych i ekologicznych, pozwalających osiągnąć wysokiej jakości produkty ogrodnicze o minimalnej lub zerowej zawartości pozostałości środków ochrony roślin. Ochronie środowiska i poprawie jakości owoców i warzyw służą także opracowane w Instytucie nowoczesne opryskiwacze – tj. opryskiwacz tunelowy czy sterowany satelitarnie (GPS) „inteligentny” opryskiwacz sadowniczy dostosowujący wydatek cieczy roboczej do wielkości i gęstości korony drzew, kierunku wiatru i rzeźby terenu. Z kolei opracowane w Instytucie sterowane komputerowo systemy nawodnień pozwalają na racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów wodnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich plonów. Dzięki opracowaniu innowacyjnych kombajnów do zbioru owoców miękkich oraz dostosowanej do zbioru mechanicznego technologii uprawy Polska stała się największym w świecie producentem czarnej porzeczki i jednym z czołowych producentów wiśni. W Instytucie wyhodowano ponad 200 odmian owoców i warzyw, które w produkcji ogrodniczej w Polsce mają udział od 7% (jabłonie), 40–50% (kapusta, cebula i papryka) do ponad 70% (malina). Odmiany te są wysoko cenione przez konsumentów. W Instytucie opracowano też nowoczesne technologie przechowywania, dzięki czemu owoce i warzywa są dostępne na rynku przez cały rok. Dużym zainteresowaniem przemysłu i konsumentów cieszą się także innowacyjne produkty spożywcze z owoców i warzyw, w tym soki mętne o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz chipsy z owoców i warzyw, które mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla szkodliwych dla zdrowia chipsów ziemniaczanych.

ADRES

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

 

KONTAKT

Telefon: (+48) 46 833 22 11 do 13

Fax: (+48) 46 833 31 86

E-mail: io@inhort.pl

www.inhort.pl