Rada Klastra

Rada Klastra została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Klastra w dniu 8 kwietnia 2016 roku.

Skład Rady Klastra:

 • Andrzej Stępniewski – Przewodniczący Rady, analityk systemowy, były przedsiębiorca;
 • Robert Fatkowski – Wiceprzewodniczący Rady, sadownik;
 • Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów;
 • Zbigniew Hermanowicz – Prezes Ogrodnicza Logistyka Sp. z o. o.;
 • Zbigniew Beliniak – sadownik;
 • Bronisław Wróblewski – sadownik.

Do zadań Rady Klastra należy:

 • powołanie Koordynatora i spisanie z nim umowy o ‘świadczeniu usługi koordynatora;
 • kontrola pracy Koordynatora;
 • doradztwo i opiniowanie spraw na potrzeby Koordynatora;
 • współpraca z Koordynatorem przy budowanie strategii i planów rozwoju Klastra;
 • zatwierdzanie i kontrolowanie kwartalnych preliminarzy wydatków Koordynatora;
 • wydawane rocznej opinii dotyczącej działalności Klastra;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu Partnerów i wpisywaniu ich na Listę Partnerów Klastra oraz parafowanie ‘umowy o partnerstwie’ i podjęciu decyzji o wypowiedzeniu partnerstwa;
 • ustalanie w trybie operacyjnym z Koordynatorem szczegółowych zadań i działań  w Klastrze, niezbędnych do wykonania zobowiązań wobec Partnerów;
 • współpraca z Koordynatorem przy składaniu wniosków z projektami rozwojowymi oraz wspólna realizacja projektów;
 • wprowadzenie do 3-ech doradców do Rady Klastra na dwuletnią kadencję;
 • powołanie Rady Programowej Klastra i innych potrzebnych do działania Klastra inicjatyw.