Koordynatorem Klastra „Polska Natura” zostało Stowarzyszenie Klaster BLEDOW specjalnie utworzone do tego celu w dniu 1 grudnia 2016r. na Walnym Zgromadzeniu Klastra. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000655315 w dniu 09 stycznia 2017r.

Z dniem 4 stycznia 2018r. została zmieniona nazwa koordynatora Klastra „Polska Natura” ze Stowarzyszenia Klaster BLEDOW na Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”.

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – Sławomir Rzeźnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Ogrodniczej Grójec, sadownik z gminy Błędów;
Wiceprezes Zarządu – Robert Sikora – członek Zarządu firmy NaturalCrop Poland Sp. z o.o.;
Członek Zarządu – Krzysztof Kołacz – Wiceprezes Zarządu Grupy Producentów Owoców i Warzyw Eurosad Sp. z o.o., sadownik z gminy Błędów.

 

Wstępny plan działań Zarządu określa się następująco:

 • Opracowanie produkcyjnej, organizacyjnej i prawnej koncepcji współpracy grup producenckich, indywidualnych producentów owoców i warzyw oraz wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rzecz sadownictwa i warzywnictwa w ramach Klastra;
 • Powiększanie Klastra o nowych członków;
 • Przedstawienie pierwszych ofert zakupu dużych, jednorodnych partii towarów dla sieci handlowych i odbiorów hurtowych;
 • Opracowanie koncepcji przetwórstwa owoców i warzyw we współpracy z Grupami Producenckimi;
 • Opracowywanie zaleceń produkcyjnych oraz doradztwa w celu produkcji wysokiej jakości owoców i warzyw o wysokich walorach zdrowotnych;
 • Organizacja szkoleń dla producentów owoców i warzyw;
 • Nadzorowanie wdrożeń nowatorskich technologii na kwaterach produkcyjnych;
 • Prace nad stworzeniem marki rynkowej z której będą korzystać Partnerzy Klastra „Polska Natura”;
 • Stworzenie planu współpracy z ośrodkami naukowym i badawczymi.

Koordynator Klastra

 • Koordynator Klastra może być powołany w drodze konkursu z pośród istniejących już firm lub specjalnie zorganizowany i ustanowiony przez Partnerów i doradców Klastra.
 • Koordynatora Klastra musi być wydzieloną i samodzielną jednostką gospodarczą nastawioną na działania mocno zbliżone do celów i zadań Klastra.
 • Koordynator jest Partnerem Klastra na innych zasadach niż pozostali Partnerzy o czym rozstrzyga niniejszy Statut.
 • Kandydat na Koordynatora musi przejść procedurę oceny przeprowadzoną przez Radę Klastra. Wybrany kandydat na Koordynatora podpisuje umowę ‘o świadczeniu usługi koordynatora’ z Radą Klastra i od tego momentu jest Koordynatorem Klastra.
 • Szczegółowy tryb działania Koordynatora jest opisany w regulaminie i uzgodniony z Radą Klastra.
 • Koordynator Klastra realizuje:
  • zarządza całą strukturą Klastra;
  • prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Klastra;
  • w porozumieniu z Radą Klastra zwołuje Walne Zgromadzenie Partnerów;
  • wykonuje zadania określone przez Walne Zgromadzenie i Radę oraz reaguje na bieżące potrzeby Partnerów i Klastra;
  • reprezentuje Klaster na zewnątrz, w tym podpisywanie umów w imieniu Klastra w zakresie określonym przez Radę Klastra;
  • obsługuje księgowo i prawnie działania partnerów w ramach Klastra;
  • administruje zasobami własnymi i powierzonymi Klastra;
  • wykonuje płatne usługi na rzecz partnerów i klientów zewnętrznych;
  • tworzy fundusze potrzebne do realizacji celów i zadań Klastra.

Organizacja Koordynatora Klastra: